Beaufort

 
 


De kinderen van Nicolaas (Claes) Beaufort (circa 1605) vestigen zich rond 1670 vanuit Sichem (B) in Zeeland. Een Nederlands Hervormde familie.

De eerste vermelding van een Beaufort uit Zichem in Zeeland is die van Jan Beaufort die op 2 september 1673 in “ondertrouw” gaat in Arnemuiden met Anna Marcusse.

Getuige hierbij is Claus Beaufort, broeder van de bruidegom en Marcus Marcusz en Savinus van der Heijde, als getuigen van de bruid.

Claus Beaufort (geboren 1631 te Sichem)  is uiteindelijk overleden te Sichem. Anna Beaufort is in 1682 getuige bij de doop van Martijntjen Beaufort

Nicolaas heeft naast Claus nog drie zonen: Jan, Heyndrik en Wouter. Van de tak van Jan is nog een generatie bekend. Van tak van Wouter zijn nazaten bekend tot in de 19e eeuw.


Het is niet duidelijk waarom zij naar Arnemuiden komen. Vanaf 1702 is bekend dat Jan, Heyndrik en Wouter huizen bezitten in Arnemuiden.


Heyndrik tak

Heyndrik Beaufort heeft meer nazaten. Zie de genealogie van de Heyndrik-tak. In 1733 duikt er een Lambregt Beaufort op in Axel die daar trouwt met Maria Spoor uit Axel. Van daaruit ontwikkelt zich een zij-tak die zich later gedeeltelijk verplaatst naar het eiland Tholen en weer later naar Rotterdam. Deze Lambregt Beaufort stamt af van Heyndrik Claszen Beaufort.

De zoon van Lambregt Beaufort, Hendrik Beaufort (d’Oude) geboren 1738, overleden 1829 te Axel heeft gezien de Memorie van aangifte van zijn boedel en nalatenschap goede zaken gedaan als timmerman. Als kort daarop zijn zoon Pieter Beaufort, eveneens timmerman, overlijdt (1769-1830), krijgen we inzicht in zijn bezittingen in de Memorie van aangifte van zijn boedel en nalatenschap.

Beaufort x Maas

Abraham Beaufort gehuwd met Elisabeth Maas, was lange tijd de oudst aantoonbare voorvader van onze zonen Sep en To Beaufort.  We weten nauwelijks iets van hem. Hij was in 1763 samen met Pieter Molijn en Pieter Cijs de voogden van de wezen van Marcus de Vlieger, getrouwd met Janna Maas, de zus van Elisabeth Maas.

Zijn ouders zijn naar alle waarschijnlijkheid Abraham Beaufort en Jacomijntje Wols. De vernoeming van de kinderen van Abraham Beaufort gehuwd met Elisabeth Maas kan als volgt worden geïnterpreteerd:

Cornelis (1757) naar de vader van Maas,

Abraham (ca 1768) naar de vader van Abraham,

Jacomina (ca 1764) naar de moeder van vaderszijde (Wols)

Johanna Petronella (ca 1779) mogelijk naar de zus van Elisabeth Maas, Pieternella en/of Janna Beaufort zus van Abraham.

Doopgetuigen zijn niet bekend (DTB-gegevens van Middelburg zijn niet bewaard gebleven).


Als in 1826 de zoon van Abraham Beaufort en Elisabeth Maas, Cornelis Beaufort (geboren 1757) varkensslager, overlijdt, moet zijn echtgenote Geertje van den Helder voor de Memorie van successie van zijn nalatenschap een verklaring afleggen. Hierin staat te lezen dat hij een huis en pakhuis bezit in de Sint Geertruidstraat in Middelburg. Ook schenkt hij aan de ‘armen dezer stad Middelburg eene somma van een gulden vijftig cents’. Hij wordt hier Befort genoemd.

Memorie van aangifte van der nalatenschap van wijlen Cornelis Beaufort, Echtgenoot van Leintje Beaufort in 1826.

Ondergetekende Leintje Beaufort, winkelierster als moeder en wettige voogd over hare minderjarige kinderen genaamd Cornelis-, Johanna Elisabeth-,  Jacomina-, Abraham en Elisabeth Petronella Beaufort, wonende Lange St. Pieterstraat wijk A nummer 79, verklarende dat de nalatenschap van Cornelis Beaufort overleden 24-3-1826 door mijne minderjarige kinderen ab intestato geërfd wordt.

Dat door dit overlijden geen fideï commis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen, mitsgaders dat door niemand buiten de opgemelde erfgenamen iets uit deze nalatenschap wordt genoten.

Dat tot de boedel van de overledene behoorende een huis en erve staande en behoorende in de Lange St Pieterstraat wijk A nummer 79.In 1803, 1805 en 1807 deed Cornelis Beaufort mee als varkensslager in de aanbesteding van varkens voor het Burgerweeshuis in Middelburg. In 1805 en 1807 mocht hij leveren “ 2 varkens samen tenminste 600 pond wegende... 5 1/2 stuiver per pond’. In 1803, 1807 en 1808 was hij een van de “Commissarissen over de respective neringen, ambachten en bedrijven, over de varkensslagers”.

Als zijn zus Johanna Petronella Beaufort (zij wordt Befort genoemd) in 1854 ongehuwd en kinderloos overlijdt heeft zij ruim 5000 gulden te verdelen, hetgeen in 2010 een equivalent zou zijn van ca 45.000 Euro. Haar familie wordt goed bedeeld gezien de Memorie van aangifte. Het is opmerkelijk hoe een ongehuwde vrouw zonder beroep zoveel bezittingen heeft.


De kleinzoon van Beaufort x Maas, Cornelis Beaufort geboren 1785, trouwt in 1806 met Leintje Beaufort die afstamt van Wouter Beaufort (zoon van Nicolaas Beaufort). Zij hebben als (mogelijke) gemeenschappelijke voorouder Abraham Beaufort en Jacomijntje Wols:
Cornelis Beaufort (1785) werd in 1824 "beklaagd van op den 16. September l.l. zich te hebben schuldig gemaakt aan het bezigen van beledigende uitdrukkingen tegen den agent van Policie van Krieken, terwijl deze in de waarneming zijner bediening was" .Cornelis werd veroordeeld tot geldboete van 8 Nederlandse guldens en de kosten van het proces, te weten drie Nederlandse guldens en 16 1/2 cent.


Een onvoorzichtige Cornelis Beaufort (geboren 1832), zoon van Cornelis Beaufort en Pieternella Johanna Masschee:

Zeeuwse Courant 1841Cornelis Beaufort, achterkleinzoon van Abraham Beaufort en Elisabeth Maas, trouwt in 1828 in Middelburg met Pieternella Joanna Maschee (Masschée/Massee/ Masjée/Masjee). Haar ouders zijn Abraham Maschee (Masje/Masse) en Johanna Maria de Broe (Debrou/ De Broeke/ Maria/ de Bree). Pieter Massee is de broer van Abraham Maschee/Massee. De zussen zijn niet teuggevonden. Hun vader was Abraham Pieter Masse, scheepstimmerman, gehuwd met Cornelia van der Wielen.
           


Er raakte al eerder een Beaufort te water: Jan Befort (geboren 1790), gehuwd met Neeltje Tappers. Ook hij werd gered:

 

Van Sichem naar Arnemuiden

Abraham Beaufort en Cornelia de Jonge 11-10-1905 40 jaar getrouwd

Lena Neerhoff met Abraham David en Frederik Beaufort

Kerk van Zichem

Abraham David en Frederik Beaufort

Abraham David Beaufort

Abraham David Beaufort (geboren 1890), de overgrootvader van Sep en To, trouwde  op 18-5-1916 in Hellevoetsluis met Adriaantje de Ruiter. Op 24 juni 1916 vertrekt hij naar Oost Indië. Op 12-10- 1919 vertrekt hij uit Oost Indië en gaat in Nederland op 9 januari 1920 ‘over in de rolle HM Schorpioen’.

Tot zijn verbazing had Adriaantje de Ruiter op 16-12-1917 een zoon gekregen die de naam Nicolaas Beaufort droeg. Op 9 april 1920 scheidden Abraham David en Adriaantje op grond van overspel.  Adriaantje hertrouwt op 1-2-1923 met Nicolaas Veltman (geboren 3 mei 1891 te Leeuwarden) te Hellevoetsluis. Hij is matroos op de koopvaardij.

Op 28-2-1927 vertrekt het gezin naar Amsterdam. Op de archiefkaart van Nicolaas Veltman staat hij geregistreerd als stiefzoon. Ook staat daar vermeld dat hij op 23-8-1945 is getrouwd met H. Korte.

Waarschijnlijk draagt Nicolaas nog steeds de naam Beaufort. Hij staat op de persoonskaart van Nicolaas Veltman onder de naam Nicolaas Beaufort. Op 11-10-1939 krijgt hij zelf een persoonskaart. Deze persoonskaart is niet aanwezig bij het CBG. Op de persoonskaart van A.D. Beaufort staan wel het huwelijk en echtscheiding vermeld, maar niet het kind.

Deze geschiedenis werd pas bekend in de familie bij het overlijden van Abraham David in 1978.

Abraham David Beaufort hertrouwde 19-4-1922 met Lena Neerhoff.


Het verhaal van Abraham David Beaufort en de vergane onderzeeër

Op verjaardagen van de familie Beaufort kwam steevast met de borrel het verhaal  boven water dat er een overlijdensadvertentie was van Abraham David in de 30-er jaren. Het ging als volgt: Abraham David was weer eens opgeroepen voor een lange reis met de onderzeeër en zoals gebruikelijk had hij zich de avond voor vertrek met zijn maten thuis een stuk in de kraag gezopen. Als hij dronken was mocht hij niet in bed bij Lena Neerhoff. Dus ging hij op zolder liggen.

De volgende dag vertrok zijn onderzeeër, die vervolgens binnen een dag met man en muis verging. De hele familie was de volgende dag verzameld in de woonkamer voor het rouwbeklag toen Abraham David, twee dagen na zijn drinkgelag,  van de zolder afkwam. Het verhaal deed het altijd goed om de stemming erin te krijgen.

Ik ben op zoek gegaan naar de details van dit verhaal in het Nederlands Instituut voor Maritieme Historie in Den Haag. Ik kon niets vinden hierover in zijn conduite-staat, integendeel zijn gedrag en plichtsbetrachting bleken uitmuntend te zijn. Op 23 maart 1933 kreeg hij de gouden medaille voor 36 jarigen dienst (‘waardig’). Tja, dat klopte niet met het verhaal. Ik heb de deskundige heren op leeftijd aldaar gevraagd hoe ik dit moest zien en zij hebben zich een bult gelachen om dit verhaal. Het bleek dat dit een algemeen verhaal was, wat met veel bravoure in veel marine-families werd verteld met steeds een eigen familielid...


Abraham David Beaufort en de Marine

Abraham David Beaufort werd op 10 juli 1906 aangenomen te Vlissingen ‘voor de rol van HM Wachtschip te Willemsoord voor den tijd van acht jaren als lichtmatroos’. In februari 1908 is hij voor de eerste keer in Oost Indië.

Hij ging op 22 maart 1935, op eigen verzoek, met pensioen na 20 dienstjaren. Zijn tropenjaren telden namelijk dubbel. Hij is dan opgeklommen tot opperschipper.

Hij heeft vervolgens meer dan 40 jaar van zijn pensioen mogen genieten. Op 5 mei 1939 is hij ‘opgekomen in inactieven dienst‘ bij de Marinekazerne te Amsterdam. Met ingang van 14-9-1939 krijgt hij soldijverhoging in verband met 22 dienstjaren. Op 28 mei 1940 wordt hij met verlof gezonden, in afwachting van zijn ontslag. Op 16 juni 1940 krijgt hij eervol ontslag ‘wegens eindiging van de bijzondere omstandigheden’.

Op 25 mei 1945 komt hij weer op in dienst te Den Haag, maar gaat op 1 augustus 1945 met eervol ontslag wegens langdurige dienst.

Van 1 januari tot 18 januari 1926 is hij gedetacheerd geweest als hulpverlener in de ‘ door de watersnood geteisterde streken van Nederland’.


De schepen waar hij achtereenvolgens verbleef:

HM Wachtschip te Willemsoord

HM Gier

HM Atjeh

HM Piet Hein

HM Hertog Hendrik

HM Koningin Wilhelmina der Nederlanden

HM Piet Hein

HM Vrieslandt

HM Koningin Emma

HM Heemskerck

HM Schorpioen

HM Fret

HM Wolf

HM Koningin Emma

HM Schorpioen

Wachtschip Vlissingen

In 1921 gaat hij naar het station voor onderzeeboten te Vlissingen en wordt in 1922 ter beschikking gesteld aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde voor proeftochten met de K VIII.

HM Pelikaan

HM Cornelis Drebbel

KSS Wachtschip Willemsoord

HM Tromp

HM Hertog Hendrik

HM Krakatau

HM Douwe Aukes


De Wouter tak

De Wouter-tak die zich rond Middelburg nestelt, lijkt begin 19e eeuw uit te drogen in de mannelijke lijn. Leintje Beaufort zie (hierboven) behoort ook tot deze tak.

De laatst gevonden mannelijke telg van deze tak is Hermanus Befort/Beaufort, matroos bij de marine, geboren op 17-12-1841 te Middelburg, overleden op 01-01-1867 te Helder op 25-jarige leeftijd. Zoon van Abraham Beaufort (1815) en Aagje Geldof. Hij werd verdacht van desertie op 2-1-1867 van Willemsoord, de rijkswerf in Den Helder. In het Algemeen politieblad (1867, 61) staat hij vermeld:Later bleek hij “opgevischt denkelijk overleden 1 jan 1867". In het Extract (21-2-1867) uit het overlijdensregister der gemeente Den Helder staat: ‘’Hij is opgevischt in de binnenhaven en gekleed in het uniform der Mariniers, de kleederen gemerkt letter B no. 619, zijnde vermoedelijk het lijk van de Marinier 3e klasse Hermanus Befort”.

 

Abraham David Beaufort (1890)

Abraham David Beaufort  Lena Neerhoff, Abraham David (1922) en Frederik (1926)

Abraham David Beaufort (geboren 1890)

Abraham David Beaufort (geboren 1890)

Vlissingse Courant 25-6-1926

Zierikzeesche Nieuwsbode, 5-8--1921

Abraham David Beaufort (geboren 1890). Hier een jaar oud.

Nicolas BEAUFORT ca 1605 -1686 kreeg met Martina CORTEN, geboren 1605
in Zichem (Sichem) de volgende kinderen, die allen RK werden gedoopt:


Marie BEAUFORT, gedoopt (RK) op 13-08-1629 te Sichem, overleden op 09-11-1740 op 111-jarige leeftijd. Gehuwd met Hermanus VANDELAER.

Claus BEAUFORT 1631-1692 te Sichem

Petrus BEAUFORT 1632-1694 te Sichem

Theodurus BEAUFORT 1633-< 1639

Catharina BEAUFORT, 1635- ? te Sichem

Petrus BEAUFORT,1637-1694

Theodorus BEAUFORT  1639-1678

Joannes BEAUFORT 1642< 1644.

Jan BEAUFORT 1654-ca 1692

Anna BEAUFORT  1646- <1691

Clara BEAUFORT  1648-1725

Heyndrik Claszen BEAUFORT 1650- <1708

Wouter BEAUFORT 1653- ca 1712


Transcriptie.

Item in tegenwoordicheyt der heeren meyers

ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen

Nicolaes Beaufoort, woonende tot Sichem,

heeft behoorelijck geemancipeert ende vuyt

sijnen broode gedaen Nicolaes, Peeter,

Jan, Hendrick, Anneken ende Cleerken

Beaufoort, sijne kinderen, bij hem verweckt

vuyt den schoot van Maeyken Corten, sijne

huysvrouwe, quo facto Jan Schellekens

recunduxit in forma, coram Craenenvelt,

Sutricx, 9 december 1652.