Boedel en Nalatenschap Hendrik Beaufort d’ oude

 
Memorie van aangifte des Boedels en Nalatenschap van wijlen den Heer Hendrik Beaufort d’ oude in leven rentenier ter zijner laatstgeleden hebbend domicilium te Axel overleden den dertigsten December duizend acht honderd negen en twintig.

Geformeert … kantore van het regt van Successie te hulst gevestigd overgebracht door de Heer Hendrik Beaufort, rentenier wonende te Axel zoon van den overledenen en dus denzelven   …en eerstegraad van verwantschap bestaande:
Hendrik Beaufort Pieters zoon koopman wonende te Axel
Mejuffrouw Catharina Maria Beaufort, door haren man den heer Mattijs Cornelis de Koster Bakker wonende te Cortgeen, bij dezen gevisiteerd en behoorlijk gemachtigd
Zijnde de genoemde Hendrik Beaufort Pieters zoon en Zijne Zuster Catharina Maria Beaufort
Kinderen van wijlen den heer Pieter Beaufort die zoon was van den overledenen en dat door den zelve in den tweede graad van verwantschap bestaande 
En wijders door Sara Nederveen en Adriana Nederveen Particulieren beide wonende te Axel voornoemd, dewelke zijn kinderen van … …. Juffrouw Maria Beaufort particuliere wonende te Axel bij haren huwelijk verwekt aan haren wijlen man den Heer Jacobus Nederveen en dus derzelver zij den Grootvader voornoemd inden tweeden graad van verwantschap bestaande

Den overledene bij testament gepasseerd voor den notaris Johannis Noske residerende te Axel in dato zestienden Augustus duizend acht honderd zeven en twintig behoorlijk geregistreerd geïnstitueerd hebbende als Erfgenamen tot zijn nalatenschap te weten:
dezelfs boven genoemde Zoon Hendrik Beaufort voor een derde aandeel en volkomen zijn eigendom
de twee kinderen van zijn overleden zoon gezegden Heer Pieter Beaufort samen voor een gelijk aandeel mede in volkomen eigendom
en de twee kinderen van Zijne dochter Maria Beaufort samen voor het overige eenderde aandeel in blote eigendom terwijl den overledene het vruchtgebruik van het laatstgenoemde een derde aandeel heeft bemaakt en gelegateerd aan zijne doghter voorzeide Maria Beaufort haar leven lang gedurende … deze aangifte in hare betrekking als vruchtgebruik mede bij dezen is doende en overbengende

Verklarende de voormelde aangevers dat de onroerende goederen door de overledenen snelle? dood ontruimd en nagelaten bestaan uwe navolgende
Primo in … Woonhuis, Stal en Erf staande en gelegen binnen de Stad Axel aldaar aan de lange weststraat wijk A dragende numero tachtig
En Secundo in … woonhuis, Stal en Erf staande en gelegen binnen de Stad Axel in de zoogenoemde Noordstraat wijk A dragende nummero vijftien
Wijders geven de voornoemde aangevers te kennen dat den overledene van geene goederen het vrugtgebruik heeft gehad en door en door zijn afsterven geen fidei commis is gedevolveerd mitsgaders dat buiten hun niemand tot dezelfde nalatenschap is geregtigd.
Doende dezelve ue voldoening aan.

Der met de op de Successie en deszelfs regten geëmaneerd bij dezen … van domicilium ten woonhuize van eerstgenoemde aangever de heer Hendrik Beaufort, Hendrik zoon

Gedaan en ondertekend en deze ten voormelde kantore overgebragt den negentiende Maart duizend acht honderd dertig 
Hendrik Beaufort Executeur

Maria Beaufort
C Maria Beaufort
M.J. de Koster
Sara Nederveen
Adriana Nederveen 
Beaufort

Memorie van aangifte des Boedels en Nalatenschap van wijlen den Heer Hendrik Beaufort d’ oude in leven rentenier ter zijner laatstgeleden hebbend domicilium te Axel overleden den dertigsten December duizend acht honderd negen en twintig.


Geformeert … kantore van het regt van Successie te hulst gevestigd overgebracht door de Heer Hendrik Beaufort, rentenier wonende te Axel zoon van den overledenen en dus denzelven     …en eerstegraad van verwantschap bestaande:

 1. Hendrik Beaufort Pieters zoon koopman wonende te Axel

 2. Mejuffrouw Catharina Maria Beaufort, door haren man den heer Mattijs Cornelis de Koster Bakker wonende te Cortgeen, bij dezen gevisiteerd en behoorlijk gemachtigd

 3. Zijnde de genoemde Hendrik Beaufort Pieters zoon en Zijne Zuster Catharina Maria Beaufort

 4. Kinderen van wijlen den heer Pieter Beaufort die zoon was van den overledenen en dat door den zelve in den tweede graad van verwantschap bestaande

 5. En wijders door Sara  Nederveen en Adriana Nederveen Particulieren beide wonende te Axel voornoemd, dewelke zijn kinderen van … …. Juffrouw Maria Beaufort particuliere wonende te Axel bij haren huwelijk verwekt aan haren wijlen man den Heer Jacobus Nederveen en dus derzelver zij den Grootvader voornoemd inden tweeden graad van verwantschap bestaande


Den overledene bij testament gepasseerd voor den notaris Johannis Noske residerende te Axel in dato zestienden Augustus duizend acht honderd zeven en twintig behoorlijk geregistreerd geïnstitueerd hebbende als Erfgenamen tot zijn nalatenschap te weten:

 1. dezelfs boven genoemde Zoon Hendrik Beaufort voor een derde aandeel en volkomen zijn eigendom

 2. de twee kinderen van zijn overleden zoon gezegden Heer Pieter Beaufort  samen voor een gelijk aandeel mede in volkomen eigendom

 3. en de twee kinderen van Zijne dochter Maria Beaufort samen voor het overige eenderde aandeel in blote eigendom terwijl den overledene het vruchtgebruik van het laatstgenoemde een derde aandeel heeft bemaakt en gelegateerd aan  zijne doghter voorzeide Maria Beaufort haar leven lang gedurende … deze aangifte in hare betrekking als vruchtgebruik mede bij dezen is doende en overbengende


Verklarende de voormelde aangevers dat de onroerende goederen door de overledenen snelle? dood ontruimd en nagelaten bestaan uwe navolgende

 1. Primo in … Woonhuis, Stal en Erf staande en gelegen binnen de Stad Axel aldaar aan de  lange weststraat wijk A dragende numero tachtig

 2. En Secundo in … woonhuis, Stal en Erf staande en gelegen binnen de Stad Axel  in de zoogenoemde Noordstraat wijk A dragende nummero vijftien

Wijders geven de voornoemde aangevers te kennen dat den overledene van geene goederen het vrugtgebruik heeft gehad en door en door zijn afsterven geen fidei commis  is gedevolveerd mitsgaders dat buiten hun niemand tot dezelfde nalatenschap is geregtigd.

Doende dezelve ue voldoening aan.


Der met de op de Successie en deszelfs regten geëmaneerd bij dezen … van domicilium ten woonhuize van eerstgenoemde aangever de heer Hendrik Beaufort, Hendrik zoon


Gedaan en ondertekend en deze ten voormelde kantore overgebragt den negentiende Maart duizend acht honderd dertig

Hendrik Beaufort Executeur


Maria Beaufort

C Maria Beaufort

M.J. de Koster

Sara Nederveen

Adriana Nederveen

Beaufort