Nalatenschap Cornelis Beaufort

 
Memorie van successie der nalatenschap van wijlen Cornelis Beaufort Senior

Ik ondergetekende Geertje van den Helder weduwe van Cornelis Befort senior ….
Wonende binnen Middelburg domicilie verkiezende ter mijnen woonhuis in de St Geertruidstraat wijk H no 92
Verklare dat wijlen mijnen man Cornelis Befort Senior gewoond hebbende binnen Middelburg voornoemd en aldaar op den 27-11-1826 overleden bij zijne testamentaire despositie op den 31-10-1806 (? 1826) gepasseerd voor den notaris Cornelis Evera en getuigen den 7-12-1826 te Middelburg geregistreerd. 
Heeft gelegateerd een den gemeenen  …armen dezer stad Middelburg eene somma van een gulden vijftig cents
en wijders tot zijn erfgenamen heeft bekend en gesteld zijn drie kinderen met name Cornelis, Elisabeth Jacomina en Jan Befort … verwekt bij Janneke Strikkers
mitsgaders zijne destijds aanstaande huisvrouw de ondergetekender in die kinderen .. met daar te ..
en bij overlijden van een of meer van hen kunnen nagelaten … kinderen of verdere verwanten.
….
Dientengevolge voorschreven dier positie der nalatenschap aangezegd en Cornelis Befort senior ge… door de nagelaten kinderen van Cornelis Befort junior, genaamd Cornelis, Johanna Elisabeth, Jacomina, Abraham en Elsiabeth Petronella Befort tesamen voor een  gelijk vijfde part.
Door Elisabeth Jacomina Befort weduwe van Johannes Geldhof wonende te Middelburg voor een gelijk vijfde part.
Door Johannes Befort, wonende te Vlissingen voor een gelijk vijfde part
Door Abraham Befort minderjarige zoon van den overledenen in huwelijk verwekt  bij de ondergetekende voor een gelijk vijfde part en
Eindelijk door ondergetekende voor… vijfde part

Dat de vaste goederen tot voorschreve nalatenschap behoorende alleen bestaan in een huis en erve genaamd de drie Leeuwkens staande en gelegen in de Sint Geertruidstraat binnen Middelburg wijk H nummer 92?72? met een daar agter gelegen pakhuis of stal uitkomende in het slop in de Sint Geertruidstraat …

En eindelijk dat door voorschrevene overlijden geen Fidel commies fideï commis  is gedevolveerd , noch vruchtgebruik vervallen, mitsgaders dat door niemand buiten de opgemelde erfgenamen iets uit deze nalatenschap wordt genoten.

Handtekening Geertje van der Helder wed. Befort

Memorie van successie der nalatenschap van wijlen Cornelis Beaufort Senior


Ik ondergetekende Geertje van den Helder weduwe van Cornelis Befort senior ….

Wonende binnen Middelburg domicilie verkiezende ter mijnen woonhuis in de St Geertruidstraat wijk H no 92

Verklare dat wijlen mijnen man Cornelis Befort Senior gewoond hebbende binnen Middelburg voornoemd en aldaar op den 27-11-1826 overleden bij zijne testamentaire despositie op den 31-10-1806 (? 1826) gepasseerd voor den notaris Cornelis Evera en getuigen den 7-12-1826 te Middelburg geregistreerd.

Heeft gelegateerd een den gemeenen  …armen dezer stad Middelburg eene somma van een gulden vijftig cents

en wijders tot zijn erfgenamen heeft bekend en gesteld zijn drie kinderen met name Cornelis, Elisabeth Jacomina en Jan Befort … verwekt bij Janneke Strikkers

mitsgaders zijne destijds aanstaande huisvrouw de ondergetekender in die kinderen .. met daar te ..

en bij overlijden van een of meer van hen kunnen nagelaten … kinderen of verdere verwanten.

….

Dientengevolge voorschreven dier positie der nalatenschap aangezegd en Cornelis Befort senior ge… door de nagelaten kinderen van Cornelis Befort junior, genaamd Cornelis, Johanna Elisabeth, Jacomina, Abraham en Elsiabeth Petronella Befort tesamen voor een  gelijk vijfde part.

Door Elisabeth Jacomina Befort weduwe van Johannes Geldhof wonende te Middelburg voor een gelijk vijfde part.

Door Johannes Befort, wonende te Vlissingen voor een gelijk vijfde part

Door Abraham Befort minderjarige zoon van den overledenen in huwelijk verwekt  bij de ondergetekende voor een gelijk vijfde part en

Eindelijk door ondergetekende voor… vijfde part


Dat de vaste goederen tot voorschreve nalatenschap behoorende alleen bestaan in een huis en erve genaamd de drie Leeuwkens staande en gelegen in de Sint Geertruidstraat binnen Middelburg wijk H nummer 92?72? met een daar agter gelegen pakhuis of stal uitkomende in het slop in de Sint Geertruidstraat …


En eindelijk dat door voorschrevene overlijden geen Fidel commies fideï commis  is gedevolveerd , noch vruchtgebruik vervallen, mitsgaders dat door niemand buiten de opgemelde erfgenamen iets uit deze nalatenschap wordt genoten.


Handtekening Geertje van der Helder wed. Befort