Het Duitse N.S.K.K. als organisatie in vrede en oorlog

 


Naam

De letters N.S.K.K. vormen de afkorting van “Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps”, gegrondvest in 1931 als onderorganisatie (Gliederung) der “Nationalsozialistische deutsche Arbeiter Partei” (N.S.D.A.P.) en in 1934 na de machtsovername door Hitler, verenigd met de Motor-S.A. (Sturm-Abteilung).


Karakter

Het N.S.K.K. was een Duitse Partij-organisatie. De leiding berustte bij de “Korpsführer”, die rechtstreeks aan Hitler als Führer der N.S.D.A.P. ondergeschikt was en uitsluitend aan Hitler verantwoording schuldig was. Sedert 1938 had de Korpsführer tegelijk de titel en de waardigheid van een “Reichsleiter” in de N.S.D.A.P., zijnde de hoogste functie van de partijorganisatie.


Werkzaamheden in vredestijd

Vóór de oorlog vormde het N.S.K.K. in Duitsland het verzamelbekken van alle Nationaal-socialistische automobilisten en motorrijders in het Duitse Rijk.

Als zodanig was het een overkoepeling, resp. eenheidsorganisatie van sportorganisaties op het gebied van automobiel- en motorsport. Het had leiding bij alle grote sportmanifestaties, rondritten en prestatieritten, nationaal zowel internationaal, in het gehele Duitse gebeid, voor zover betrekking hebbende op het auto- en motorwezen.

Het had het oppertoezicht op het onderricht in autorijden, alsmede op de af te nemen rijexamens. Het organiseerde een “Katastrofen und Straszendienst”, omvattende het gehele vervoer bij massale hulpverlening bij rampen en de controle op het verkeer.

In het jaar 1936 kreeg het de bijzondere taak om, in samenwerking met de Duitse politie, de verkeersopvoeding van de Duitser ter hand te nemen. Het N.S.K.K. vormde tevens het voornaamste propaganda-instituut voor de auto- en motorsport. In het jaar 1939 werd aan het N.S.K.K. opgedragen de autotechnische vooropleiding ten behoeve van toekomstige militairen te verzorgen en ook bepaalde groepen militairen verder autotechnisch door een aanvullende opleiding te laten bekwamen. Ook de heropleiding van chauffeurs tot bestuurders van door generatoren gedreven voertuigen was in handen van het N.S.K.K..


Inzet in de Duitse oorlogsmachine

In het begin van het jaar 1940 werden N.S.K.K.-Wehrmacht-Einheiten samengesteld ter ondersteuning van de Duitse oorlogsvoering met als taak: De ondersteuning van alle onderdelen der weermacht door transportcolonnes, het inrichten en verzorgen van reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen, de opleiding tot chauffeur of de herscholing tot generator-chauffeur voor leden van de Duitse weermacht. Voorts het samenstellen en ter beschikking stellen van eenheden, belast met de verkeersregeling in de opmars- en afvoergebieden van de weermacht.

Bevelsverhouding tot de weermacht

De onderdelen van de N.S.K.K.-Wehrmacht waren tijdens hun inzet ondergeschikt aan de commando’s van het “Oberkommando der Wehrmacht”. Disciplinair bleef echter de N.S.K.K.-Korpsführer de hoogste chef van alle N.S.K.K.-mannen. Tussen hem en het Oberkommando werd overleg gepleegd omtrent de samenstelling en de inzet van de N.S.K.K.-eenheden. Het N.S.K.K. behield daarbij het karakter van een gesloten hulpcorps, hetgeen o.m. blijkt uit het feit dat de N.S.K.K.-leiding eigen voorschriften uitvaardigde, b.v. met betrekking tot de uniformering.


N.S.K.K. geen Wehrmacht

De N.S.K.K.-eenheden verrichtten uitsluitend vervoersdiensten en aanverwante autotechnische opdrachten, speciaal in het achterwaartse gebied achter de fronten en op de aanvoerwegen naar de fronten. Zij waren niet bestemd voor de eigenlijke strijd met militairen van andere mogendheden.. Daarom waren de N.S.K.K.-mannen geen soldaten in de eigenlijke zin van het woord. Zij werden dan ook niet aangeduid of behandeld als “Wehrmacht-Korpsführer”, maar als “Wehrmachtsgefolge” en stonden als zodanig op een lijn met de leden van andere hulporganisaties van de weermacht, b.v. telefonisten, vrouwelijke typisten en burgerchauffeurs.

Deze positie bleek b.v. uit de voorschriften voor treinreizen (aparte afdelingen voor “Angehörige” en “Gefolge”), alsmede voor het betreden van kantines e.d.. De leden van het N.S.K.K. droegen dan ook niet de algemene aanduiding van de weermachts-Angehörige op hun uniformen (de adelaar met het hakenkruis), maar hadden in plaats daarvan als kenteken het N.S.K.K.-embleem, dat ook vóór de oorlog het kenteken dezer politieke en technische organisatie was. Een en ander wordt nog bevestigd door de praktijk ten aanzien van de Duitse leden van het N.S.K.K.. Deelname aan een weermachtseenheid der N.S.K.K. werd niet beschouwd al vervulling van militaire dienstplicht. Dienstplichtigen konden dan ook slechts met een officiële vrijstelling van weermachtsdienst in het N.S.K.K. blijven. Geregeld werden dan ook Duitse N.S.K.K.-leden in werkelijke militaire dienst geroepen, waardoor b.v. een hoge N.S.K.K.-officier als gewoon soldaat zijn militaire verplichtingen moest gaan vervullen.

Betekenis van oorlogsinzet N.S.K.K.

In verband met het bovenstaande moet de aandacht erop gevestigd worden, dat de Duitse leiding ernaar streefde zoveel mogelijk krachten uit het volk bij de oorlogsvoering te betrekken en dat zij daarbij een dankbaar gebruik maakte van het bestaan van een goed georganiseerde, technisch geschoolde hulporganisatie als het N.S.K.K.. Doordat in het N.S.K.K. ook ouderen georganiseerd waren, die voor de soldatendienst niet meer beschikbaar waren, konden op deze wijze andere technische krachten voor het leger worden vrijgemaakt.


Organisatorische opbouw

In vredestijd bestond de organisatie uit Motorstürme, verenigd tot Motorstaffeln, verenigd tot Motorstandarten, verenigd tot Motorbrigaden en deze weer tot Motorgruppen.

Deze indeling kwam ongeveer overeen met die van de S.A.. Bij de inzet in de weermacht werden de benamingen: Kolonnen, Kompanien, Abteilungen, Regimenter, Brigaden.


Rangen:

Bij het N.S.K.K. bestonden de volgende rangen:

  1. a.Mannschaften: Sturmmann, Oberstrummann, Rottenführer;

  2. b.Unterofficiziere: Scharführer, Oberscharführer, Truppführer,         Obertruppführer, Haupttruppführer;

  3. c.Offiziere: Sturmführer, Obersturmführer, Hauptsturmführer, Staffelführer.

 

Verschillende eenheden

Bij de vervulling van oorlogsopdrachten werden in het N.S.K.K. de volgende eenheden samengesteld:

a.Motorbrigade Wehrmacht Heer;

b.Motorbrigade Wehrmacht-Luftwaffe;

c.Twee Abteilungen voor verkeersregeling

d.N.S.K.K.-Kriegberichter und Propagandastaffel;

e.N.S.K.K.-Staffel Wehrmachtsbefehlshaber Niederlande;

f.N.S.K.K.-Todt (tot 1942);

g.N.S.K.K.-Speer (tot 1942).

 

 

 


Nederlanders in het N.S.K.K.: groei en "Gruppe Luftwaffe"

Nederlanders in het N.S.K.K.-W.B.N.: N.S.K.K.-Staffel des Wehrmachtsbefehlhabers in den Niederlande

N.S.K.K. status en werkzaamheid (algemeen)

Startpagina

 

 

 

 


 

 


Deze informatie is  destijds samengesteld ten behoeve van de Bijzondere Rechtspleging