VRIJWILLIGE VERPLICHTING TER DIENSTVERRICHTING BIJ DE N.S.K.K.-BRIGADE-LUFTWAFFE.

 

 

Ten name van:


Naam en voornamen:


Aangeleerd beroep:


Over de laatste twee jaren uitgeoefend beroep:


Rang in de W.A.:


Geboren te:                             den:


Gehuwd/Ongehuwd


Woonplaats:                            straat:


Aantal der uit de echtverbintenis voortgekomen kinderen onder de 16 jaren


 1. 1.Ik verklaar naar eer en geweten, dat ik 'n van de Nationaal-socialistische Beweging in Nederland sinds                                        Stamboeknummer
  En van de W.A. (Weerafdeling N.S.B.) sinds                W.A.-nummer ononderbroken lid ben.


 1. 2.Verder verzeker ik uitdrukkelijk, dat ik tot op heden tot geen enkele de hier volgende vrijheidsstraffen veroordeeld ben,
  Tegen mij is ook op het ogenblik geen politioneel of stafrechtelijk onderzoek aanhangig. (Bij eventuele vrijheidsstraffen moeten de redenen, de duur en de plaats waar het feit berecht is aangegeven worden).


 1. 3.Ik verklaar, dat ik mij op grond van mijn Nationaal-socialistische overtuiging en mijn verplichting tegenover mijn Beweging of Weerafdeling, vrijwillig voor de dienst bij het N.S.K.K. heb gemeld.


 1. 4.Ik verplicht mij, voor de uiteindelijke overwinning van Duitsland tegen al zijn vijanden, waar dat ook zijn moge, mede te vechten.


 1. 5.Ik voel mij tegenover de Leider mijner Beweging en de Weerafdeling verplicht, de mij in de dienst van het N.S.K.K. opgelegde plichten en elke arbeid trouw en gewillig uit te voeren.


 1. 6.Ik verplicht mij, ter verzekering van eigen persoon en de mij toevertrouwde goederen, met de wapenen in de hand te vechten en de voor de omgang en het gebruik van de wapenen noodzakelijke opleiding door te maken.


 1. 7.Als strijder en Nationaal-socialist verplicht ik mij, voor mijn N.S.K.K.-leiders een gehoorzaam, plichtsgetrouw en steeds paraat volgeling te zijn.


 1. 8.Ik ben er over ingelicht, dat ik door mijn dienst bij de N.S.K.K. Brigade Luftwaffe, tot het gevolg van het Luchtwapen behoor en daarom gebonden ben aan de Duitse Militaire Strafvoorschriften. Daarbij geldt voor mij bovendien de Straf- en Beklag-Verordening van het N.S.K.K.


 1. 9.Ik verplicht mij, over mijn dienst en de aard mijner werkzaamheden, zomede over alles wat ik over het doen en laten van mijn tak van dienst, en wat daarbij behoort, waarneem of hoor, een volkomen stilzwijgen tegenover een ieder ander te bewaren. Deze verplichting strekt zich ook uit over andere takken van dienst van de Duitse Weermacht en wat daarbij behoort.


 1. 10.Ik verplicht mij verder, iedere mij bekend wordende aanwijzing van spionage of sabotage tegen iedere inrichting van de weermacht, onmiddellijk aan de Leider van mijn tak van dienst of zijn vertegenwoordiger, mede te delen. Aan dezelfde tak van dienst moet ik er melding van maken, wanneer ik van een of andere zijde tot daden van spionage of sabotage word aangezet.


 1. 11.Mocht ik eens reden tot klagen hebben, dan zal ik niet morren, of andere kameraden ophitsen, doch ik zal mijn bezwaren, zoals het behoort, langs hiërarchieke weg over de Vertrouwensman van mijn onderdeel aan mijn N.S.K.K.-leider voorbrengen.


 1. 12.Ik ben mij ervan bewust, dat zich in de oorlog omstandigheden kunnen voordoen, die van mij beperkingen of opoffering verlangen. Ik zal ze, getrouw aan de verplichting. Die voortkomt uit mijn vrijwillige inzet, verdragen, daarbij het hoge doel van de Duitse strijd steeds voor ogen houdend.


 1. 13.Ik verplicht mij uitdrukkelijk tot de dienst bij het N.S.K.K. voor de duur van één jaar. Deze verplichting wordt automatisch verlengd en dit telkens tot drie maanden, wanneer niet minstens 4 A(vier) weken vóór afloop der verplichting, de beëindiging SCHRIFTELIJK ter kennis gebracht wordt.


 1. 14.De N.S.K.K. Brigade Luftwaffe kan bovendien de verplichting, met een vooropzeg van acht dagen opheffen, als de inzet der N.S.K.K. Brigade-Luftwaffe wordt beëindigd


 1. 15.De regeling mijner vergoedingen, verlof enz., heeft plaats door een bijzondere overeenkomst, die aan dit bewijs van verplichting is toegevoegd. De rechtsgeldigheid van deze overeenkomst bevestig ik door onderstaande handtekening.


 1. 16.Ik ben erover ingelicht, dat ik bij het opzettelijk onjuist invullen van vorengenoemde opgaven, of niet nakoming van de door mij aangegane verplichtingen, mijn oneervol ontslag en mijnveroordeling naar de Duitse wetten te verwachten heb.

 

Datum


Handtekening

Bevestiging der Beweging over de politieke betrouwbaarheid van de vrijwillig verplichte en beoordeling: