OVEREENKOMST TER VRIJWILLIGE VERPLICHTING

 


Voor de duur van de dienst gelden tussen de vrijwillig verplichte en de "Hauptverwaltung der N.S.K.K.-Brigaden-Luftwaffe" de volgende bepalingen:

I De vergoedingen

De vrijwillig verplichte ontvang soldij en gezinsvergoedingen.

  1. 1.Soldij.

De soldij bedraagt ƒ11,30 per 10 dagen en is op de 1e, 11e en 21e van iedere maand bij vooruitbetaling ter standplaats betaalbaar.De soldij is een tegemoetkoming, vrij van belasting en sociale lasten en is niet in de gezinsvergoeding begrepen.


  1. 2.Gezinsvergoedingen.

Aan gezinsvergoedingen wordt de vrijwillig verplichte iedere week ƒ16,- betaald. De gezinsvergoedingen vallen onder de Belasting- en Sociale Verzekeringswetten. De overmaking geschiedt aan het gezin van de vrijwillig verplichte of op een vanwege de vrijwillig verplichte op te geven rekening.

  1. 3.Wijze van betaling

Door de firma Brusse, Den Haag wordt op de 15e en 30e van iedere maand achteraf een gedeelte van de gezinsvergoeding aan het gezin uitbetaald.

De afrekening der gezinsvergoedingen over de lopende maand en de uitbetaling der, na aftrek van de belasting en sociale lasten resterende bedragen, heeft plaats onder toezegging van een afrekeningstrook tot en met de 20e van de volgende maand.

II Verpleging

De vrijwillig verplichte ontvangt voor de duur van zijn dienst troepenverpleging naar de voor de N.S.K.K.-mannen geldende bepalingen. Voor zover de vrijwillig verplichte op zelfverzekering is aangewezen om redenen voortvloeiende uit zijn dienst, worden als schadeloosstelling geldelijke bedragen toegewezen naar de voor het N.S.K.K. geldenden regels. Men heeft geen recht op schadeloosstelling, als de deelname aan de verpleging om redenen van persoonlijke aard is (b.v. verlof).

III Huisvesting

De vrijwillig verplichte krijgt vrije huisvesting. Binnen het kader der beschikbare huisvestingsmogelijkheden zal hij niet slechter gehuisvest worden dan N.S.K.K.-mannen.

IV Kleding

Kledings- en andere uitrustingsstukken worden door de eenheid geleverd. Voor kwijtgeraakte kledings- en uitrustingsstukken neemt de vrijwillig verplichte de volle verantwoording op zich.

V Geneeskundige verzorging

Voor de duur van zijn dienst heeft de vrijwillig verplichte recht op vrije geneeskundige behandeling van het Luchtwapen of andere weermachtonderdelen. De gezinsleden zijn bij de OAK.Jülich verzekerd. In voorkomende gevallen moeten de benodigde ziekteformulieren bij de Abrechnungsstelle te Den Haag aangevraagd worden.

Voor de duur van de ziekte van de vrijwillig verplichte, worden soldij en gezinsvergoedingen niet uitbetaald.

Daarvoor treden in de plaats de betalingen van de ziekengeldverzekering "De Centrale Onderlinge" te Den Haag.

VI Sociale zorg en verzorging

De vrijwillig verplichte, die in en door de Dienst lichamelijk letsel krijgt, ontvangt, zonder toekenning van rechtsaanspraken, sociale zorg en verzorging naar de "Wehrmachtsfürsorge und Versorgungsgesetz" van de 26-8-1938.

Daarnaast kan sociale zorg en verzorging naar het "Einsatzfürsorge und Versorgungsgesetz" van de 6-7-1939 gegeven worden, wanneer aan de voorwaarden hiertoe voldaan wordt,

Dit geldt overeenkomstig voor zijn gezin.

VII Verlof

De vrijwillig verplichte krijgt jaarlijks een betaald verlof, en wel:

De gehuwde 21 verlofdagen

De ongehuwde 14 verlofdagen

Naast dit verlof kan de vrijwillig verplichte, voor zover de dienst en de vervoersmogelijkheden dat toelaten, na een diensttijd van drie maanden telkens, een bijzonder verlof krijgen van ten hoogste zeven dagen zonder betaling.

Reisdagen worden bovendien overeenkomstig de afstand naar de woonplaats, volgens de bepalingen, voor het N.S.K.K. geldende, daarenboven gegeven en betaald.

De reiskosten naar aanleiding van het verlof komen ten laste van de vrijwillig verplichte.

VIII Deelname aan de inzet in het Oosten

Voor de deelname aan de inzet in het Oosten, worden daarenboven buiten de in bovenstaande overeenkomst vastgelegde vergoedingen nog de navolgende bijzondere vergoedingen gegeven:

  1. 1. Bijzondere vergoeding voor de inzet in het Oosten

  2. b.Gehuwde en daarmee gelijkgestelde vrijwillig verplichten ontvangen een zgn. scheidingstoelage van ƒ 1,15 per dag.

  3. c.Gehuwden ontvangen voor ieder wettig kind, tot de voleinding van het 16e levensjaar, kindertoeslag ter hoogte van ƒ 7,50 per kind per maand. Over de betaling van de scheidingstoelage en kindertoeslag besliste de "Hauptverwaltung der N.S.K.K.-Brigaden-Luftwaffe". De verrekening en uitbetaling van de bijzondere vergoedingen geschiedt tegelijk met de gezinsvergoedingen.

2. Verlofreizen

De vrijwillig verplichten worden jaarlijks de kosten van twee verlofreizen betaald.

IX Geschillen

Eventuele geschillen, die uit deze overeenkomst kunnen voorkomen, worden uitsluitend langs hiërarchieke weg der Verwaltung, door de "Hauptverwaltung der N.S.K.K.-Brigaden-Luftwaffe" opgelost en beslist.

De Nederlandse Rechtspleging is hiertoe niet bevoegd.