Akte van bekendheid Frederik Beekman

 

Jacob Bevort is de vader


“ In naam en vanwege de Koning,


De regtbank van Eerste aanleg zitting houdende te Zutphen in de Provincie Gelderland heeft gegeven volgend vonnis.


Aan de heer President en Leden bij de Regtbank van Eersten Aanleg zitting houdende te Zutphen.


Mijne Heeren,


Geeft met de meest verschuldigde eerbied te kennen Frederik Bevort te Hoorn gedomicilieerd en als commies te Eybergen gestationeerd zoon van Jacob Bevort  en Saartje Beekman

Dat hij voornemens zijnde zich onder den Huwelijken Staat te begeven […] bij 't Voltrekken van 't Huwelijk aan den Ambtenaar van den Burgelijken Staat eene acte van geboorte over te leggen.

Edoch steeds vruchtelooze heeft  aangewend zich eene dusdanige acte te verschaffen als wordende daarvan in de doop register der Gemeente Amsterdam Provincie Noord Holland geene aantekeningen gevonden, dat rekwestrant in dien Staat van zaken indervoege art 70 van 't Burgerlijk Wetboek ter Vervanging eener dusdanige acte nevens acte van bekendheid heeft doen opmaken.

Dat echter die acte om effect te kunnen sorteren ingevolge art 72 van 't Burgerlijk Wetboek door deze Regtbank onder welks ressort 't Huwelijk Staat voltrokken te worden moet […. ] de homologatie daarvan […] aanvragen”“ Op heden den zesentwintigsten november des jaars achttienhonderdvierentwintig  compareerde voor ons Jacob Berckhout Vrederechter der onder Kantoor Hoorn District Hoorn Provincie Noord Holland […]  onze teregtzittingen gehouden wordende op het Raadhuis binnen deze stad de natenoemene getuigen alle van genoegzamen ouderdom om getuigenis der waarheid te geven en welke ten behoeve van Frederik Bevort thans woonachtig te Eyberge […] huwelijk aangaan hebben getuigen verklaard

1.

de eerwaarde heer Joannes Odendaal Roomsch Katholiek Priester en Pastoor wonende binnen deze Stad; dat hij den persoon van Frederik Bevort zeer wel kent als mede deszelfs moeder Saartje Beekman bij haar leven zeer wel heeft gekend en te weten dat eerstgenoemde te Amsterdam in het Gasthuis is geboren en dat zijn zoogenaamde vader moet genaamd zijn Jacob Bevort en zijn geboorte moet plaats gehad hebben in den jare zeventienhonderd acht en negentig in het najaar.

Verklarende [… ] dat hij zulks het te zekerder weet daar hij Frederik Bevort […] op den eersten december des jaars achttien honderd en elf met den Heiligen doop heeft bediend en hem toen voor enen jongeling van ongeveer dertien jaren oud hield.

2.

Jacoba Pluim zonder beroep wonende binnen deze stad

Dat Saartje Beekman hare dochter in den jare zeventienhonderdachtennegentig met Frederik Beekman toen hij ongeveer een maand oud was binnen deze stad is gekomen alsmede dat […] Frederik Bevort in het gemelde jaar zeventienhonderdachtennegentig te Amsterdam in het Gasthuis en onecht is geboren en zijn Vader zoo men zeide moest genaamd zijn Jacob Bevort dienende destijds als segeant onder het regiment van Waldek toen alhier in garnizoen.

3.

Marijtje Buttelaar cathechiseer matres  mede binnen deze stad woonachtig heeft verklaard Frederik Bevort zeer wel te kennen en te weten dat zijne moeder is genaamd geweest Saartje Beekman welke toen zij zwanger was van hier naar Amsterdam is vertrokken en dat zij aldaar in het jaar zeventienhonderdachtennegentig in het Gasthuis haar zoon Fredrik Bevort, in onecht heeft verwekt, en dat deszelfs zogenaamde vader zoo men zeide genaamd was Jacob Bevort sergeant bij het regiment Waldekkers ten tijde binnen deze stad in garnizoen verklarende de deposante verder, zulks zeer zeker te weten, als hebbende zij, genoemde Frederik Bevort in het godsdienstige onderwijs.

4     Petronella Lasman, zonder beroep

5     Maartje Hendriks Kleizing, koopvrouw

6     Adriaan de Bont, jager en

7     Anna Eisscher, werkster,

wonend allen binnen deze stad.

Welke gezamenlijk hebben verklaard uit hoofde van dagelijkse omgang welke zij met Saartje Beekman hebben gehad derzelve zeer goed hebben gekend en te weten dat zij in den Jare zeventienhonderachtennegentig van hier naar Amsterdam is vertrokken en aldaar uit haar buiten huwelijk is verwerkt den persoon van Frederik Bevort, welke zij verklaarden zeer goed te kennen en te weten dat hij gehouden wordt voor den zoon van Jacob Bevort sergeant bij het regiment van Waldijk destijds alhier in garnizoen en dat zij toen haar zoon ongeveer een maand oud was binnen deze stad is terug gekomen, gevende zij gezamenlijke getuigenis nog voor reden van wetenschap dat hun zeer wel bekend is dat Jacob Bevort nimmer met gemelde Saartje Beekman is gehuwd.


Het vorenstaande de comparanten voorgelezen zijnde hebben wij daarvan opgemaakte de tegenwoordige acte ten einde te dienen daar en waar dezelver worden gevorderd en is dezelve ten teken van waarheid door elk der bovengenoemde personen en ons en onzen Griffier ten dage maande en Jaar hierboven ondertekend, met uitzondering echter van Jacoba Pluim, welke heeft verklaard niet te kunnen schrijven als hebbende zulks nooit geleerd.

[…]


Zutphen den vierden Januari achttienhonderdvijfentwintig

De President in de Regtbank van Eersten Aanleg te Zutphen

[...] Het openbaar ministerie concludeerd dat de gevraagd acte van bekendheid door de Regtbank te mogen worden gehomologeerd.

Zutphen den Zesentwintigsten January achttienhonderdvijfentwintig…

[...] Gezien en gelezen vorenstaand rekwest van Frederik Bevort commies te Eybergen gestationeerd.

Gezien de conclusies door het openbaar Ministerie in dezen Verleend.

Gehoord den Heer regter mr A (onleesbaar) in deszelfs rapport

Overwegende dat uit de ter homologatie aangeboden acte van bekendheid blijkt dat de daarin voorkomende verklaringen der getuigen genoegzame redenen van wetenschap zijn bekleed en dat voorts uit een bij dit rekwest overgelegde missive van den Hoofd commies bij den Burgelijken Stand te Amsterdam ten genoegen regtens Constateerd dat supplant in de volstrekte onmogelijkheid verkeerd om een attest zijner geboorte te kunnen verkrijgen, Vermits van die geboorte geene aantekening in de Registers van den Burgerlijken Stand zijner geboorteplaats werd gevonden.

Gezien art 71 en 72 van het Burgerlijk wetboek

Bekrachtigd mist dezen om naar hare vorm en hare inhoud te worden  gerecenseerd de acte van bekendheid ter vervanging van de geboorte acte der rekwestant voor den Vrederigter der beide kanten Hoorn district Hoorn, Provincie Noord Holland op den zes en twintigsten november achttienhonderd vieren twintig gepasseerd en den zeventwintigsten volgende aldaar geregistreerd.

Aldus gewezen binnen Zutphen ter vergadering van dinsdag den vijentwintigsten January achttienhonderdvijfentwintig [...] .“De toestemming van overgrootmoeder van Frederik Beekman:“Voor Mr Jacob Joan Schluiter openbaar notaris [...] Zutphen Provincie Gelderland wonende te Zutphen en in tegenwoordigheid der nagenoemde en medeondertekende getuigen compareerde Willemina Hugens weduwe van Willem Evers, [...] wonende in het huis van Bornhof hierte stede, dewelke, als grootmoeder van moederszijde van Joanna Willemina Beierling, zonder beroep woonachtig te Groenlo dochter van wijlen de Echtelieden Joannes Beijerling en Gerarda Evers, ten opzigte van het huwelijk […] kleindochter Joanna Willemina Beierling [...]  is aantegaan met Frederik Beekman commies te Groenlo verklaard hier mede te verlenen hare toestemming dat derzelve huwelijk naar orde der wet worde voltrokken. Waarvan akte [...] gedaan en gepasseerd te Zutphen in gezegde huis Bornhof den dertienden July achttienhonderd vijfentwintig in tegenwoordigheid van Jesmen Fciohan (?), metselaarsknecht en Wessel Hendriks buiten beroep beide wonende te Zutphen[...]

Comparante verklaarde dat zij het schrijven niet verstaat, noch haaren naam weet te teekenen.”